The Author

Vincent Kajuma serves on staff with Emmanuel Baptist Church Nairobi, Kenya. He is passionate about the local church, and longs to see well-trained pastors, healthy churches and joyful Christians. Vincent also teaches apologetics with Africa Centre for Apologetics Research. He and his wife, Magie, have two children.

Katikasi ye COVID-19: Rairo ku Vakristo Munguva Yekugozherwa

 | 
Hutachiwana hweCOVID-19 hurikutidzidzisa kubatirana pamwe chete uye kuti sevanhu pane patinogumira. Zvakare tinodzidza kuti hatigoni kuzviraramira pasina kubatirana.

The COVID-19 Catechism: A Guide for Christians in the Crisis

 | 
This Catechism is a guide for Christians today. Grounded
LOAD MORE
Loading